ALJ MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME MÜŞTERİ VER005

ALJ Motorlu Araçlar A.Ş. (“ALJ Motor” veya “Şirketimiz”) olarak, kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz. Bu çerçevede, ALJ Motor olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Şirketimiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız dâhil olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, en iyi şekilde ve azami özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. Maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile sizleri ürün ve hizmetlerimizden faydalanmak üzere Şirketimize başvurmanız, bunlardan faydalanmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz. İşbu metinde yer alan bilgiler konusunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde, Şirketimizin kişisel verilerin işlenmesi konusundaki genel bilgilendirme metnine aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

ALJ Motor, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimizin açık adresi Cevizli Mah. D 100 Güney Yan yol, Kuriş Kule No:2/70 Kartal İstanbul’dur. Şirketimiz 963263 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, internet sitesi www.otoshops.com’dur. Şirketimizin MERSİS numarası 0053052335800015’dir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

ALJ Motor’a ürün ya da hizmet alımı için başvurduğunuzda, bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız;

 • • Kimlik bilgileriniz (T.C./yabancı kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, anne ve baba adınız, medeni haliniz ve kimlik belgeniz ve/veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer bilgiler),
 • • Adres ve iletişim bilgileriniz (ev/iş adresiniz, telefon numaralarınız, e-posta adresiniz ve/veya adres paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer bilgiler),
 • • Öğrenim durumu bilgileriniz,
 • • İş ve meslek bilgileriniz (temel çalışma şekliniz, mesleğiniz, sektör ve işyeri bilgileriniz),
 • • Satın aldığınız araca ilişkin varsa faydalanan kampanya bilgisi, satın alınan araca ilişkin fatura, ruhsat, rehin ve sigorta bilgileri (marka, model, şasi numarası, plaka, rehin durumu, fatura/satış bedeli, kasko, vb. bilgiler),
 • • Tahsilat ve geri ödeme süreçlerine ilişkin tercih ettiğiniz ödeme kanalı ve benzeri bilgileriniz,
 • • Şirket web sitesini ziyaret etmeniz durumda çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız bilgileriniz (IP adresi, tarayıcı bilgisi, ziyaret tarih ve saat bilgisi, gezinme ve tıklama verileri),
 • • Şirketimiz showroomlarına telefon ile ulaşmanız durumunda görüşmelerin ses kayıtları,
 • • Şirketimiz showroomlarını şahsen ziyaret etmeniz durumunda güvenlik kamera kayıtları,
 • • Yasaların öngördüğü haklardan faydalanılabilmesi amacıyla bizimle paylaşmayı tercih edeceğiniz ek bilgiler tabi olduğumuz KVKK başta olmak üzere, diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:
 • a) Yasal yükümlülüklerimiz kapsamında kimlik ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit işlemlerinin yürütülmesi;
 • b) Şirketimizden almış olduğunuz ürün ve hizmetlere yönelik ödeme, tahsilat ve gecikme yaşanması durumunda takip işlemlerinin yürütülmesi;
 • c) Satış sonrası hizmetlerin sunulması;
 • d) Şirketimizin iletişim kanalları üzerinden bize ulaşmanız halinde, taleplerinizin, önerilerinizin ve şikâyetlerinizin alınması ve bunların karşılanması ve yanıtlanması için gerekli doğrulama, kayıt ve işlemlerin gerçekleştirilmesi;
 • e) Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere ticari elektronik ileti izni vermiş olmanız halinde, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, söz konusu hususlarda tercih ettiğiniz iletişim kanalları üzerinden iletişim kurulması, Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası;
 • f) Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi;
 • g) Hizmet kalitemizi geliştirmek ve süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
 • h) Şirketimizin finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi, kayıtların oluşturulması ve finansal raporların hazırlanması;
 • i) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin temini;
 • j) Tabii olduğumuz yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili resmi kurumlara yönelik bildirim, raporlama, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • k) Şirketimizin faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde kanunlara ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi, bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla iç kontrol süreçlerinin ve iç / dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi;
 • l) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi. Nüfus cüzdanı, ehliyet ve benzeri belgeler üzerinde bulunan kan grubu ve din bilgileri ilgili belgelerin ayrılmaz bir parçası olup, bu bilgiler tarafımızca işlenmemektedir.

3. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

 • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • f) Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli olması halinde, vereceğiniz açık rıza.

Yukarıdaki hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Şirketimizi ziyaret ederek şahsen yaptığınız beyan ve paylaşımlar, iş ortaklarımız, anlaşmalı satıcılarımız, anlaşmalı sigorta şirketleri, internet sitemiz, çerezler üzerinden gerçekleştirdiğiniz bilgi paylaşımları, başvurular ve/veya ziyaretler, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığınız iletişimler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, bayi ve showroomumuzu ziyaret etmeniz durumunda yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmalarını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla, tabi olduğumuz KVKK başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, aşağıda belirtilen kategoriler kapsamında yine aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • • Hizmet ve ürün alım satımı işlemini gerçekleştirmek amacıyla noterler, anlaşmalı araç alım satım müşavirlik şirketleri,
 • • Taşıt kilometre bilgisi, hasar geçmişi, vergi/ceza borçlarının sorgulanması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Türkiye Noterler Birliği; Kullanmış olduğunuz ürün ve hizmetlere yönelik ödeme, gecikme ve benzeri hatırlatmaların iletilebilmesi için SMS, e-posta mobil cihazlara gönderim hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar,
 • • Kullanmış olduğunuz ürün ve hizmetlere yönelik ödeme, gecikme ve benzeri hatırlatmaların iletilebilmesi için SMS, e-posta mobil cihazlara gönderim hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar,
 • • Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere izin vermiş olmanız halinde, bunlara ilişkin sizi bilgilendirebilmek amacıyla SMS, e-posta ve mobil cihazlar üzerinden gönderim yapılabilmesi amacıyla bu hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar,
 • • Anlaşmalı satıcılarımız, grup şirketlerimiz, sigorta şirketleri ve iş ortaklarımızla ortak kampanyalar sunmamıza ve bu kapsamda iş ortaklarımız ile verilerinizin paylaşımına izin vermeniz halinde bu kurum ve kuruluşlar,
 • • Yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar, kurumumuzu denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar,
 • • Adli soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar,
 • • Yasal takibe alınan işlemlere ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı hukuk bürosu ve avukatlar ve icra müdürlükleri,
 • • Piyasa araştırması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında izniniz çerçevesinde araştırma ve anket şirketleri,
 • • Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz,
 • • Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB),
 • • İlgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti izinlerinizin kaydedildiği İleti Yönetim Sistemi A.Ş. (İYS),
 • • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 • • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “Cevizli Mah. D 100 Güney Yan yol, Kuriş Kule No:2/70 Kartal İstanbul” adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
 • • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
 • • Başvuru formunu Şirketimizin aljmotor@hs02.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderebilirsiniz,
 • • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin kvkk@otoshops.com e-posta adresine iletebilirsiniz,
 • • Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden kvkk@otoshops.com e-posta adresine iletebilirsiniz veya
 • • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, KVK Kurumu tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.Gizlilik Politikamız1. Şirket Web Sitesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesi ve akabinde size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılır. Şirket Web Sitesinde paylaşmış olmanız halinde adınız ve soyadınız, T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel verileriniz sisteme kaydedilir ve Şirket gizlilik politikasına uygun olarak muhafaza edilir. Kişisel bilgileriniz ancak sizin tarafınızdan paylaşıldığı takdirde kayıt altına alınır. Kişisel bilgilerinizi paylaşmanız ve onay vermeniz halinde, bilgileriniz, Şirketimizin faaliyetleri doğrultusunda kullanılır. Ancak bilgilerinizin daha sonra pazarlama ve diğer faaliyetler nedeniyle kullanılmasını istememeniz halinde 0216 939 15 00 numaralı telefondan Şirket Müşteri Hizmetleri ile temasa geçerek bilgilerinizi erişime kapatabilirsiniz.

2. Şirket paylaşmış olduğunuz bilgilerin gizliliğinin korunması için azami özen ilkesi çerçevesinde gereken tüm önemleri almakta ve bu bilgileri, sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklamaktadır.

3. Şirket, paylaşmış olduğunuz tüm bilgileri, ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak ve yukarıda belirtilen şartlarda işler, saklar veya paylaşır. Şirket, işbirliği içinde olduğu kuruluşlarla bilgi paylaşması halinde, bu şirketlerin Şirket’in gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli önlemleri alır.

4. Şirket, tüm çalışanlarının da gizlilik politikasına uygun davranmaları ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermesini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır.

5. Bu politikada yer verilen taahhütler Şirket’in web sitesi ve diğer kanalları aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Bu sitede veya diğer kanallarda, başka web sitelerine link verilmesi halinde, link verilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup ilgili web sitelerinin ziyaret edilmesi nedeniyle uğranabilecek zarardan Şirket sorumlu değildir.

6. Şirket, gizlilik politikasına yönelik prensiplerin, güncel tutulması ve başta ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun hale getirilmesi için bu politikada düzenlenen hususları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.


Güncelleme Tarihi: 01.02.2023