Yazar:

26.04.2017
İkinci ele kurumsal yeni oyuncu: Otoshops

İkinci ele kurumsal yeni oyuncu: Otoshops

Türkiye’de Toyota ve Lexus markalarının distribütörü ALJ Holding, 65 milyon lirayı bulacak yeni bir yatırım kararı açıkladı. Kurumsal ikinci el otomobil alım satımı gerçekleştirecek Otoshops markası, sektöre de birçok ilki getiriyor 


ALJ Hol­ding, Tür­ki­ye'de, To­yo­ta, Le­xus, ALJ Fi­nans, DJCo­ol ve DJA­uto'­nun ar­dın­dan oto­mo­tiv sek­tö­rün­de­ki ya­tı­rım­la­rı­na Otos­hops ile de­vam edi­yor. Otos­hops, her mar­ka, mo­del, yaş ve ki­lo­met­re­de ikin­ci el araç al­mak ve­ya araç­la­rı­nı sat­mak is­te­yen­le­re tek nok­ta­dan ye­ni­lik­çi çö­züm­ler ve üst dü­zey­de ka­li­te­li hiz­met sun­ma­yı amaç­lı­yor. ALJ Hol­ding CE­O'­su Ali Hay­dar Boz­kurt, “Tür­ki­ye, ge­rek genç nü­fu­su, ge­rek­se de di­na­mik eko­no­mi­si ile bü­yük bir ül­ke. Biz, ALJ ola­rak Tür­ki­ye'de bu­gü­ne ka­dar 300 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım yap­tık. Otos­hops ile de 65 mil­yon TL'­nin üze­rin­de ye­ni bir ya­tı­rım ka­ra­rı al­dık. Ye­ni mar­ka­mız Otos­hops ile 2. el oto­mo­tiv pa­za­rın­da ku­rum­sal­lı­ğın ya­nın­da sek­tör­de fark ya­ra­ta­cak, ka­li­te­li ve gü­ve­ne daya­lı çağ­daş hiz­met­ler su­na­ca­ğı­z” de­di.

Otos­hops Ge­nel Mü­dü­rü Tuğ­rul De­ni­za­şan ise, “2.el pa­za­rın­da sı­fır oto­mo­bil sa­tış­la­rı­nın yak­la­şık 3 ka­tı­na oto­mo­bil sa­tı­lı­yor. Biz Otos­hops mar­ka­sı ile İs­tan­bul Kar­tal pe­ra­ken­de nokta­mız mer­kez ol­mak üze­re şu an­da 13 nok­ta­da top­lam 12 yet­ki­li sa­tı­cı­mız­la araç al­mak ve­ya sat­mak is­te­yen­le­re sü­rat­le ve ti­tiz­lik­le tek nok­ta­dan tüm 2.el hiz­met­le­ri­ni ve­ri­yo­ruz. Önü­müz­de­ki 5 yıl için­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 60 yet­ki­li sa­tı­cı ile yıl­lık 60 bin sa­tış ra­ka­mı­na ulaş­mayı he­def­li­yo­ru­z” de­di.

OTOSHOPS İLE İLKLER DE GELDİ

Otos­hops, sa­tın alı­nan ara­cı her­han­gi bir ne­den gös­ter­mek­si­zin 7 gün içe­ri­sin­de ge­ri ge­ti­ren müş­te­ri­le­ri­ne baş­ka bir araç­la de­ğiş­tir­me im­ka­nı ta­nı­yor. Sa­ta­ca­ğı her ara­ca 2 yı­la ka­dar ga­ran­ti ve­ri­yor. Yol yar­dım hiz­me­ti­ni de içe­ren Otos­hops Ga­ran­ti, me­ka­nik par­ça­la­rın yüz­de 90'ı­nı kap­sı­yor. Her mar­ka ve her mo­del ara­cı de­tay­lı eks­per­ti­ze ta­bi tu­tu­yor ve ay­nı gün için­de araç sa­hi­bi­ne öde­me­si­ni ger­çek­leş­ti­ri­yor. Otos­hops Fi­nans ile 48 ay va­de­li özel kre­di se­çe­nek­le­riyle sa­de­ce 20 da­ki­ka­da fi­nans­man des­te­ği sağ­lı­yor. Müş­te­ri­le­ri­ne, 12 fark­lı şirket­ten al­dı­ğı kas­ko ve tra­fik si­gor­ta­sı tek­lif­le­ri­ni de­ğer­len­di­re­rek en uy­gun se­çe­nek­le­ri su­nu­yor. Ay­nı za­man­da kas­ko ve tra­fik si­gor­ta­sı be­del­le­ri­ni de araç kre­di­si­ne da­hil ede­rek öde­me ko­lay­lı­ğı sağ­lı­yor. Tüm de­vir-tes­cil iş­lem­le­ri de mak­si­mum 2 sa­at içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­rak, araç müş­te­ri­ye tes­lim edi­li­yor.


GERİ DÖN